مداخله در بحران در مددکاری اجتماعی

مداخله در بحران در مددکاری اجتماعی
مداخله در بحران در مددکاری اجتماعی بحرانها و سوانح طبیعی، جامعه را با مشکلات بسیاری رویرو می سازد که در بسیاری ازموارد افراد گرفتار در بحران ،توانایی و کنترل خود را برای فائق آمدن به این شرایط دشوار از دست می دهند و مشکلات این افراد بدون مداخله... 

آخرین موضوعات