جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی

جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس کودکان استثنایی
:تفاهمنامه همکاری بین سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان اردبیل و انجمن مددکاران اجتماعی استان منعقد شد. :در این مراسم موحدی با بیان اینکه حضور مددکاران اجتماعی در مدارس کشورهای توسعه یافته انکار ناپذیر هست گفت: در ایران حتی مدارس کودکان... 

آخرین موضوعات