مددکارى و مددکاران را دریابیم … طیبه جعفری

مددکارى و مددکاران را دریابیم … طیبه جعفری
حدود نیم قرن از عمر مددکارى اجتماعى در ایران می گذرد اما هنوز این رشته ى کاربردى جاى خود را در سیستم ادارى و همچنین جامعه پیدا نکرده است و هر چند یکى از اهداف مهم این حرفه حمایت از آسیب دیدگان و مظلومان بوده است اما خود کماکان مظلوم مانده است و رفته رفته... 

آخرین موضوعات