آشنایی با فعالیت‌های واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

آشنایی با فعالیت‌های واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان
1-گفت‌وگو با بیماران و خانواده‌هایشان، شناسایی مشکلات آنها و پیگیری و رفع آن 2- بازدید از بخش های بالینی و شناسایی بیماران بدون همراه جهت کمک به آنها در زمینه کمک به رفع مشکلات آنها در بیمارستان 3-هماهنگی با واحد مددکاری سایر بیمارستان ها در جهت ایجاد... 

آخرین موضوعات