دل نوشته ایی برای مددکاران اجتماعی ایران ، نه گلا یه ایی از آنان.

دل نوشته ایی برای مددکاران اجتماعی ایران ، نه گلا یه ایی از آنان.
مددکاری اجتماعی در ایران از سال 1337بصورت علمی راه اندازی شد.از زمان تاسیس تاکنون تشکل های غیر دولتی با عناوین مختلف از قبیل کانون مددکاران اجتماعی ایران، انجمن اسلامی مددکاران اجتماعی، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و…فعالیت داشتند.اما واقعیت این... 

آخرین موضوعات