خبرخوان مددکاران اجتماعی ایرانیان شروع بکار کرد

خبرخوان مددکاران اجتماعی ایرانیان شروع بکار کرد
بدینوسیله به اطلاع جامعه محترم مددکاران اجتماعی ایران می رساند که وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان، به منظور محقق شدن امر مدیریت زمان کاربران جویای اخبار اجتماعی در فضای مجازی، اقدام به راه اندازی خبرخوان هوشمند با تمرکز بر روی اخبار اجتماعیٍ... 

آخرین موضوعات