لزوم استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس

لزوم استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس
مدارس ما متاسفانه فاقد مددکاران اجتماعی است. اگر یک پروژه کوتاه مدت اجرا می‌کنیم، دال بر این نگیریم که مددکاری اجتماعی در مدارس مستقر شده است. استقرار مددکاری اجتماعی در مدارس می‌تواند به شناسایی به موقع مشکلات کمک کند و به تبع آن به پیشگیری و ارتباط... 

آخرین موضوعات