صدور مجوز فصلنامه «مددکاران اجتماعی متخصص»

صدور مجوز فصلنامه  «مددکاران اجتماعی متخصص»
 در هیئت نظارت برمطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان مازندران، نشریات دانشگاهی، تخصصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 24 نشریه از جمله فصلنامه تخصصی “مددکاران اجتماعی متخصص”به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسئولی «دکترطلعت... 

آخرین موضوعات