منبعی مفید برای مددکاری اجتماعی انکولوژی

منبعی مفید برای مددکاری اجتماعی انکولوژی
کتابچه راهنمای مددکاری اجتماعی انکولوژی حاوی مطالب مفیدی در ارتباط با نحوه مراقبت های روانی اجتماعی ، مداخلات  بالینی ، آموزش ، تحقیق، سیاست گذاری و برنامه ریزی مراقبت های روانی اجتماعی افراد مبتلا به سرطان و خانواده آنها می باشد . همچنین این کتاب ... 

آخرین موضوعات