مددکاران جای کسی را تنگ نمی‌کنند

مددکاران جای کسی را تنگ نمی‌کنند
با توجه به اتفاقات اخیر که این روزها میان معلمان و دانش‌آموزان رخ داده است، نقش مددکاران اجتماعی در مدارس اهمیت می‌یابد. این درحالی است که باید برنامه مدونی در این زمینه وجود داشته باشد. به‌گونه‌ای که روز گذشته  مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و... 

آخرین موضوعات