مددکاری اجتماعی در سیستم بهداشت و درمان؛ موانع و فرصت ها

مددکاری اجتماعی در سیستم بهداشت و درمان؛ موانع و فرصت ها
وقتی صحبت از نقش مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها می شود اولین نکته ای که به ذهن می رسد نقش حمایتی و ارجاعی مددکاران اجتماعی است که هر دو محدود به تامین هزینه های درمانی بیمار و خانواده وی می باشد. یعنی نقشی در راستای اهداف موسسه (در اینجا بیمارستان)... 

آخرین موضوعات