سیستماتیک شدن مددکاری زنان سرپرست خانوار از سال آینده

سیستماتیک شدن مددکاری زنان سرپرست خانوار از سال آینده
مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران از سیستماتیک شدن مددکاری در ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از سال آینده خبر داد. به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، فهیمه فیروزفر با اشاره به اینکه در حال حاضر 140 مرکز کوثر در تهران ثبت شده، گفت:... 

آخرین موضوعات