مددکاری مددکاری اجتماعی در ایران- مسعود جورابلو

مددکاری مددکاری اجتماعی در ایران- مسعود جورابلو
حرفه مددکاری اجتماعی در ایران امروز، بنا به دلایلی متنوع، خود مبدل به مددجویی نیازمند و آسیب پذیر شده است که در فوریتی بیش از پیش نیازمند دریافت انواع کمک های نظری و عملی است : 1- خود انگیختگی درونی و پویش زنده مسایل اجتماعی ما را ناچار می کند که به طور... 

آخرین موضوعات