تغییر دیدگاه وزارت بهداشت از مدیران پزشک به غیرپزشک

تغییر دیدگاه وزارت بهداشت از مدیران پزشک به غیرپزشک
انتصاب مدیران غیرپزشک دربرخی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نوشتار قصد بر آن است در خصوص شرایط مدیریت بیمارستان ها وتغییر دیدگاه نسبتا محسوس وزارت بهداشت در استفاده از مدیران غیرپزشک در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی مطالبی مطرح... 

آخرین موضوعات