یادی از خواجه میرکی ( مددکار اجتماعی سال های دور ) به کار گروهی نیازمندیم

یادی از خواجه میرکی ( مددکار اجتماعی سال های دور ) به کار گروهی نیازمندیم
کار گروهی ، تفریح گروهی و خرد جمعی که زیاد نیاز داریم و کم اجرا می کنیم. سال دوم درس مددکاری را هنوز تمام نکرده بودم که از طریق واحد کارورزی و کار تابستانی آموزشگاه خدمات اجتماعی به کارخانه ارج ( در سال 1354 ) معرفی شدم سابقه کار و فعالیت اجتماعی من محدود... 

آخرین موضوعات