شهر تهران، ناکام در کنترل آسیب های اجتماعی-مسعود جورابلو

شهر تهران، ناکام در کنترل آسیب های اجتماعی-مسعود جورابلو
مسائل و آسیب های اجتماعی موضوعی است که در چند سال اخیر به طور جدی مورد توجه تدوین کنندگان سیاست های کلان کشور و به تبع آن، برنامه ریزان و مدیران ارشد شهرداری تهران  به عنوان سازمانی که به مدیریت شهری می پردازد  قرار گرفته، به طوری که در برنامه ها و پروژه... 

آخرین موضوعات