مصاحبه اختصاصی سایت تخصصی با مجید طوسی ( مددکار فیلم ساز )

مصاحبه اختصاصی سایت تخصصی با مجید طوسی ( مددکار فیلم ساز )
مددکاران اجتماعی گمنام زیادی داریم که در عرصه های مختلف  اجتماعی حرکتهای جدیدی را شروع کرده اند و برغم کوشش و تلاشهای ارزشمند و قابل ستایششان در پیشبرد اهداف مددکاری ، از تیر رس رسانه ها و کانونهای صنفی مددکاری دور مانده اند.یکی از این مددکاران اجتماعی... 

آخرین موضوعات