مدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده “قسمت اول”

مدل های نوین توانمندسازی زنان سرپرست خانواده “قسمت اول”
زنان سرپرست خانواده؛ سازمان های حمایتی؛ حمایت همه جانبه؛ فرایند توانمندسازی؛ قادرسازی چندجانبه؛ خودکفایی، بازتوانی … توانمندسازی واژه عجیبی است. علیرغم سادگی در معنا، با گستره بسیار بسیار وسیعی در عمل مواجهیم. از تعاریف میگذرم، از معانی عام و خاص... 

آخرین موضوعات