فعالیت 343 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور

فعالیت 343 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان گفت: 343 مرکز کلینیک مددکاری اجتماعی به 50 هزار خانواده زن سرپرست خانوار و خانوده‌های نیازمند،خدمات حمایتی و توانمندسازی و مشاوره،مددکاری ارائه می‌دهد. به گزارش عرش نیوز فریبا بریمانی،مدیرکل دفتر توانمندسازی... 

آخرین موضوعات