آشنایی با تعدادی از مدیران انجمن مددکاران اجتماعی ایران

آشنایی با تعدادی از مدیران انجمن مددکاران اجتماعی ایران
اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل صنفی مددکاری اجتماعی کشور، مطابق اساسنامه انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط اعضای... 

آخرین موضوعات