قاضی به تنهایی نمی‌تواند مصلحت ازدواج کودک را تشخیص دهد

قاضی به تنهایی نمی‌تواند مصلحت ازدواج کودک را تشخیص دهد
 مدیرکل دفترفنی قوه قضائیه گفت: احراز مصلحت در جایی که قانون درباره اطفال صحبت می‌کند باید توسط متخصص انجام شود هرچند که در عمل اینگونه نیست.  علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار و تبعات ازدواج کودکان گفت:‌ ماده 1041 قانون مدنی مدنی سن... 

آخرین موضوعات