مدیریت هوشمندانه در حوزه اجتماعی نیاز کنونی ایران است

مدیریت هوشمندانه در  حوزه اجتماعی نیاز کنونی ایران است
ˈسیدحسن موسوی چلکˈ روز شنبه دردیدار با عوامل اجرایی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در گناباد افزود: فردگرایی بدترین معضل اجتماعی است زیرا بی تفاوتی در مورد مسایل را در جامعه گسترش می دهد. وی ادامه داد: مردم ما به جای حضور فعال و مشارکت پذیر در جامعه،... 

آخرین موضوعات