دکتر زاهدی اصل مدیر گروه جدید مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه

دکتر زاهدی اصل مدیر گروه جدید مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه
سایت تخصصی مددکاران اجتماعی-دکتر محمد زاهدی اصل عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه به سمت مدیریت گروه مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه منصوب شدند.پیش از این آقای  دکتر یحیی زاده این سمت را بر عهده داشتند. این انتصاب... 

آخرین موضوعات