“به عمل کار برآید به سخندانی نیست”

“به عمل کار برآید به سخندانی نیست”
از سری مقالات کارزار رسانه ای حدود ۵۶ سال از تاسیس مدرسه عالی مددکاری اجتماعی و ورود حرفه مددکاری اجتماعی به عنوان یک رشته تخصصی در ایران می گذرد. این حرفه علیرغم سابقه ی ۵۶ ساله خود همچنان حرفه ای کمتر شناخته شده در بین عامه مردم و حتی قشر تحصیلکرده جامعه... 

آخرین موضوعات