رشته مددکاری اجتماعی مردانه شد!

رشته مددکاری اجتماعی مردانه شد!
دو سالی است که در زمان انتخاب رشته و توزیع دفترچه های کنکور،داوطلبان با تغییرات جدیدی روبه رو می شوند. سال قبل موضوع حذف برخی رشته ها مطرح بود و امسال تک جنسیتی شدن رشته ها. داوطلبان با گرفتن دفترچه های انتخاب رشته متوجه شدند که در بسیاری از دانشگاههای... 

آخرین موضوعات