به نظر شما چرا مردان خیابانی می شوند؟

به نظر شما چرا مردان خیابانی می شوند؟
کمتر روزی است که در کلان شهر ها در خیابان ها برویم و صحنه هایی را نبینیم که مردان برای سوار کردن زنانی که در خیابان ها هستند، اقدامی نکنند.گرچه صحبت کردن از مردان خیابانی بدون صحبت کردن از زنان نگاه یک بعدی است ولی در این یادداشت قصد دارم فقط به مردان خیابانی... 

آخرین موضوعات