صحنه مرگ 2 زن کارگر در ساختمان آتشین بازدید شد

صحنه مرگ 2 زن کارگر در ساختمان آتشین بازدید شد
بازپرس سپیدنامه با ابراز تأسف از مرگ دو زن کارگر در آتش‌سوزی ساختمان 117 خیابان جمهوری به خبرنگار شوک گفت: صحنه آتش‌سوزی به همراه تیم ویژه‌ای از مأموران اداره تشخیص هویت و کارآگاهان ویژه قتل مورد بازدید قرار گرفت و باتوجه به حساسیت پرونده بررسی‌ها... 

آخرین موضوعات