اهمیت، ضرورت و ابعاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اهمیت، ضرورت و ابعاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
با شروع روند مدرنیزاسیون، جامعه از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی تغییر شکل یافت این امر سبب تغییرات گسترده ای در تمام ساختارهای جامعه از جمله، گسترش شهرنشینی، تخصصی شدن مشاغل، افزایش بی رویه مهاجرت، بهبود سلامتی، افزایش امید به زندگی، بالا رفتن تحصیلات،کاهش... 

آخرین موضوعات