مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها

مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
از سری مقالات کارزار رسانه ای سال به پایان میرسد,,, برفی که نیست,, بارانی که گاهی صدایمان زد,, سرمایی که اگر لباس گرم نپوشیم حرمتش را به جوانه های در راه مانده بهار فروخته ایم,, من و تو نیز روزی به پایان میرسیم,, اما همیشه نمیتوان صداها را شنید و بی تفاوت بود,,... 

ضرورت تحقق مددکاری اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی

ضرورت تحقق مددکاری اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی
باید از ارزشمندترین فرمولهای انسانی که در این کلاس تدریس میشه بنویسم,, بایدحدس بزنم چند نفر میتونیم از فارغ التحصیلان موفق در رشته مددکاری باشیم,, جاده های پرعبور فرداهایمان در عرصه فعالیتهای اجتماعی از حالا تصویر گرنگاه ما,,,,, قدم های ما,,, و به ثمر نشستن... 

آخرین موضوعات