تفکر انتقادی؛ گام اول مطالبه گری اجتماعی است

تفکر انتقادی؛ گام اول مطالبه گری اجتماعی است
امروزه مشارکت اجتماعی علاوه بر اینکه روش و ابزاری جهت نیل به اهداف جمعی است، خود از اهداف اصلی توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آید و توسعه همه جانبه اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جوامع در گرو و وابسته به آن پنداشته می‌شود. مشارکت در جامعه انسانی،... 

شأن و کرامت انسانی؛ از شعار تا عمل

شأن و کرامت انسانی؛ از شعار تا عمل
جهان امروز در حال تحول و دگرگونی بزرگی است و با شتاب فزاینده ای در حال حرکت می باشد و این امری اجتناب ناپذیر است. این تغییرات و تحولات بنیادین در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی، زندگی انسان امروز را به چالش می کشد و متخصصان علوم اجتماعی... 

مددکاری اجتماعی در سیستم بهداشت و درمان؛ موانع و فرصت ها

مددکاری اجتماعی در سیستم بهداشت و درمان؛ موانع و فرصت ها
وقتی صحبت از نقش مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها می شود اولین نکته ای که به ذهن می رسد نقش حمایتی و ارجاعی مددکاران اجتماعی است که هر دو محدود به تامین هزینه های درمانی بیمار و خانواده وی می باشد. یعنی نقشی در راستای اهداف موسسه (در اینجا بیمارستان)... 

آخرین موضوعات