مطالبه گری در ذات مددکاری اجتماعی وجود دارد و غیر قابل انکار است

مطالبه گری در ذات مددکاری اجتماعی وجود دارد و غیر قابل انکار است
در جستجوی یافتن پاسخ این پرسشم که چرا مددکاری اجتماعی مطالبه گری نمیکند و مددکاران مطالبه گر نیستند و اصلاً مطالبه گری اجتماعی به چه معناست و یا مهم است که مددکار مطالبه گر باشد؟ در اینجا قصد بر آن نیست تا تراژدی مطالبه گری در مددکاری به تصویر کشیده... 

ضعف حضور مددکار اجتماعی در عرصه های مختلف اجتماعی

ضعف حضور مددکار اجتماعی در عرصه های مختلف اجتماعی
ضعف حضور مددکار اجتماعی در عرصه های مختلف اجتماعی / مددکاران را نمی شناسند مددکاری در سه حوزه کار بافرد ، گروه و جامعه است و این نشان دهنده وسعت این حرفه میباشد اما از آن جاییکه این سه حوزه دارای ظرفیت بالایی برای کار حرفه ای داراست و فی نفسه محدویتی برای... 

آخرین موضوعات