مسئولین دفاتر انجمن مددکاران اجتماعی در هشت استان دیگر تعیین شدند.

مسئولین دفاتر انجمن مددکاران اجتماعی در هشت استان دیگر تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی، طی ابلاغ های جداگانه ای از سوی آقای موسوی چلک، رئیس انجمن، افراد زیر به عنوان نمایندگان انجمن در استانهای مربوطه منصوب شدند: آقای دکتر غلامرضا قاسمی (استان اصفهان) آقای یحیی اشرف زاده (آذربایجان غربی) خانم... 

آخرین موضوعات