برنده مسابقه طراحی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی برای سال 2017

برنده مسابقه طراحی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی برای سال 2017
مارسا راسبلوم از ایالت متحده آمریکا نهایتا برنده مسابقه طراحی پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی برای سال 2017 گردید.ایشان مدیر هنرهای خلاق انجمن ملی مددکاران اجتماعی ایالت متحده می باشند که در سال 2002 به عنوان مسئول طراحی انجمن مذکور بکار گرفته شدند. فدراسیون... 

آخرین موضوعات