تذکر مجلس به دولت: مستمری زنان سرپرست خانوار پس از ازدواج قطع نشود

تذکر مجلس به دولت: مستمری زنان سرپرست خانوار پس از ازدواج قطع نشود
نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه حمایت خانواده به پیشنهاد نیره اخوان؛ نماینده مردم اصفهان، الحاقیه‌ای را به ماده 48 این قانون اضافه کردند که بر اساس آن “زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور... 

آخرین موضوعات