مشاوره گروهی: راهبردها و فنون

مشاوره گروهی: راهبردها و فنون
  به گزارش خبرنگار فارس، مشاوره گروهی: راهبردها و فنون، ویرایش پنجم، نگاه عمقی به مشاوره گروهی را با تأکید بر دانش و فنون عملی برای رهبری مؤثر گروهی فراهم ساخته است. این کتاب برای مشاوران، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و همه کسانی است که انواع گروهها... 

آخرین موضوعات