وزارت کشور: گردهمایی 130 نخبه کشور برای برنامه‌ریزی و حل معضلات اجتماعی

وزارت کشور: گردهمایی 130 نخبه کشور برای برنامه‌ریزی و حل معضلات اجتماعی
مشاور وزیر کشور با تاکید بر نگاه جدی به امور اجتماعی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: یک گروه 130 نفره از نخبگان اجتماعی برای حل معضلات و برنامه ریزی اجتماعی گرد هم جمع شده اند. به گزارش ایرنا، ˈرضا محبوبیˈ در دومین روز کنفرانس مددکاری اجتماعی در گناباد افزود:... 

آخرین موضوعات