مشغول کردن جوانان در کاهش اعتیاد موثر است

مشغول کردن جوانان در کاهش اعتیاد موثر است
تغییر سبک زندگی به فردگرایی در جامعه تبدیل و مسبب گرایش جوانان به اعتیاد و موادمخدر شده است. در این راستا دکتر محمد زاهدی اصل به روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید: برای آن که جوان ها به مواد افیونی و خسارت بار گرایش پیدا نکنند باید آنها را مشغول... 

آخرین موضوعات