افراد درگیر مشکلات اجتماعی دچار مرگ تدریجی می‌شوند

افراد درگیر مشکلات اجتماعی دچار مرگ تدریجی می‌شوند
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی بااشاره به اینکه افراد درگیر مشکلات اجتماعی دچار مرگ تدریجی می‌شوند، گفت: شاید به همین دلیل باشد که آسیب‌های اجتماعی موردبی توجهی مسئولان قرارمی گیرد چراکه این مرگ تدریجی در دوره مدیریت فرد مسئول، خود را نشان نمی‌دهد. سید... 

آخرین موضوعات