قتل‌های شیشه‌ای

قتل‌های شیشه‌ای
در عصر حاضر سخن راندن از یک آسیب اجتماعی مانند اعتیاد بدون تأثیری که بر سایر آسیب‌ها می‌گذارد و تأثیری که از آنها می‌پذیرد امکان‌ناپذیر است. با این پیش‌فرض زمانی که پای مواد مخدر صنعتی وسط می‌آید باید این تأثیرگذاری آسیب‌ها بر یکدیگر بیش از پیش نمود... 

آخرین موضوعات