مصرف قلیان در ایران خانوادگی شده است/ نگرانی از دختران قلیانی

مصرف قلیان در ایران خانوادگی شده است/ نگرانی از دختران قلیانی
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت به تبعات مصرف خانوادگی قلیان در کشور هشدار داد و گفت: گرایش رو به افزایش مصرف قلیان در بین دختران، نگران کننده است. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خسرو صادق نیت در برنامه نبض شبکه خیر، اظهارداشت: بررسی ها نشان... 

آخرین موضوعات