خطر افزایش دوبرابری مصرف مواد مخدر روان گردان

خطر افزایش دوبرابری مصرف مواد مخدر روان گردان
یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی با اشاره به افزایش دو برابری مصرف مواد مخدر روان گردان، نسبت به تشدید آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری در جامعه هشدار داد. دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیروهای ناتو و آمریکایی که در افغانستان... 

آخرین موضوعات