٧٠ ‌درصد مطلقه‌های کشور زیر ٣٠‌سال سن دارند!!

٧٠ ‌درصد مطلقه‌های کشور زیر ٣٠‌سال سن دارند!!
هر آماری که می‌آید، روایتی نگران‌کننده را حکایت می‌کند. آمار ثبت وقایع حیاتی کشور در سال‌های اخیر از بی‌رونقی ازدواج می‌گوید و بازار گرم طلاق. آمارها می‌گویند در سال‌های ٩١ تا ٩٢ ازدواج در کشور کاهشی ٧/۶ درصدی داشته و طلاق رشد ۴/٣ درصدی را ثبت کرده... 

آخرین موضوعات