راهکار پلیس برای کاهش فرار از خانه

راهکار پلیس برای کاهش فرار از خانه
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز شاهد بروز و ظهور پدیده های متنوع و هنجار شکن در جامعه هستیم ، گفت: در صورتی که اعضای خانواده قرارهایشان برای در کنار هم بودن افزایش یابد شاهد فاصله گرفتن آنها از یکدیگر و فرار نخواهیم بود . به گزارش گروه... 

آخرین موضوعات