نوبخت :خودم یا معاونانم در کنفرانس شرکت می کنیم

نوبخت :خودم یا معاونانم در کنفرانس شرکت می کنیم
دیدار مسئولین کنفرانس با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نوبخت :در امور فرهنگی از کنفرانس حمایت می کنیم مسوولان سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئییس جمهور دیدار کردند، نوبخت : خودم یا معاونانم... 

آخرین موضوعات