نسیم اعتدال به معتادین الکلی رسید

نسیم اعتدال به معتادین الکلی رسید
اگر اعتقاد داشته باشیم که مسائل اجتماعی جزو واقعیت های اجتماعی جامعه مان می باشند در نوع نگاه و نهایتاً تصمیم گیری هایمان منطقی تر و علمی تر عمل خواهیم نمود. در کشوری با شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ما پذیرش این واقعیت که برخی از افراد (که آمارشان هم چندان... 

آخرین موضوعات