معلولیت کم نیاوردن مقابل تقدیر است

معلولیت کم نیاوردن مقابل تقدیر است
  با عصای سفید به دل خیابان‌های شلوغ می‌زند و با گوش‌هایش راه می‌رود. او با ویلچر به دل دنیا زده، سرنوشت به او پای راه رفتن نداده، ولی ویلچر که هست حتی اگر پشت میله‌های آهنی خیابان‌ها گیر کند و پشت قطار پله‌ها بماند. دنیای گنگ او را آدم‌های دیگر... 

آخرین موضوعات