نوزاد با عقب افتادگی ذهنی و راهکارها

نوزاد با عقب افتادگی ذهنی و راهکارها
عقب افتادگی ذهنی یا منگولیسم (سندروم داون) یکی از اختلالات شایع ژنتیکی است که در دوران بارداری قابل تشخیص و پشگیری است به گزارش ایرنا، برخی از مردم تصور می‌کنند که بروز اختلالات ژنتیکی ارثی است و هیچ دلیلی بر انجام غربالگری قبل، حین و بعد از بارداری... 

آخرین موضوعات