نیاز مالی دلیل گرایش به آسیب‌های زیرزمینی

نیاز مالی دلیل گرایش به آسیب‌های زیرزمینی
محمدجواد صابری: پدیده زنان خیابانی پدیده ای است که در سال های اخیر یا درباره آن صحبت نشده است یا اگر صحبت شده، اخباری محافظه کارانه از آن منتشر شده است. مسئولان دولتی و نمایندگان مردم چه در مجلس و چه در شوراهای شهر اغلب وقتی درباره این پدیده حرف زده اند... 

آخرین موضوعات