راه اندازی تحصیلات تکمیلی رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه شیراز

راه اندازی تحصیلات تکمیلی رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه شیراز
عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی کشور گفت: استان فارس در زمینه مددکاری اجتماعی سابقه دیرینه دارد و راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته این رشته در دانشگاه شیراز امری ضروری است. به گزارش ایرنا، سیدمحمدحسین جوادی سه شنبه در همایش مددکاری اجتماعی،... 

آخرین موضوعات