تسهیل دسترسی به منابع اجتماعی ، ضرورت جامعه امروز ما

تسهیل دسترسی به منابع اجتماعی  ، ضرورت جامعه امروز ما
تدوین برنامه اورژانس اجتماعی بر پایه اصول متعددی بوده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: حذف آسیب اجتماعی در شرایط کنونی میسر نبوده اما با برنامه‌ریزی مناسب در مرحله اول کنترل و سپس کاهش آن میسر خواهد شد. بنابراین آسیب‌های اجتماعی واقعیت جامعه هستند... 

آخرین موضوعات